PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Letní soutěž 2019„

 

1. POŘADATEL: 

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4
Tel: +420 234 032 100, IČ: 06680437, Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23118.

 (dále jen „pořadatel“ nebo “Správce” – pro oblast ochrany osobních údajů). 

  

2. NÁZEV SOUTĚŽE:

„Letní soutěž 2019“ (dále jen „soutěž“). 

 

 3. DOBA TRVÁNÍ: 

 Soutěž trvá od 1. 7. 2019 00.00.00 hod. do 31.8.2019 23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas“). 

 

4. MÍSTO KONÁNÍ: 

 Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen “místo konání”). 

 

5. PODMÍNKY ÚČASTI: 

 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let nejpozději v den své registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo jen “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů). Osoby mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce a to jak s účastí v soutěži, tak s jejími podmínkami, včetně souhlasů dle čl. 12 a 13 těchto pravidel. Souhlas zákonného zástupce se musí v případě výhry doložit písemně na poskytnutém formuláři. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadatelům nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké k těmto osobám. 

Pokud se i přes výše uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získá další soutěžící - viz. bod 10. 

 

7. ÚČAST V SOUTĚŽI: 

Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že po dobu trvání soutěže zašle unikátní kód ze soutěžního dárkového balení  se 14-ti denní kůrou zdarma k prodeji přípravku GS Condro Diamant 120t nebo Cemio Kamzík 60cps a to pomocí řádně vyplněného elektronického formuláře na www.gs-soutez.cz

 

8. HLAVNÍ VÝHRY: 

 20x 10 000Kč, 20x 5 000Kč, 20x roční kůra pro vaše klouby ( GS Condro Diamant nebo Cemio Kamzík a to dle zakoupeného balení v lékárně )

Unikátní kód je třeba zaregistrovat do konce soutěžního času:  do 31.8.2019 23.59.59 hod. včetně

 

9. URČENÍ VÝHERCŮ: 

 Losování hlavních výher proběhne po skončení soutěže a to nejpozději  30. 9. 2019. Losování probíhá ze všech platných soutěžních vstupů zaslaných do soutěže bez účasti veřejnosti za pomoci softwarového řešení – generátorem náhodného čísla. 

  

10. LOSOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ: 

Losování náhradníků proběhne nejpozději do 12 pracovních dní od losování hlavních výher. Do losování budou zařazeny všechny platné soutěžní vstupy zaslané do celé soutěže, které doposud nevyhrály typ výhry, pro který je losován náhradník. Losování proběhne bez účasti veřejnosti, pomocí softwarového řešení - generátoru náhodného čísla. Náhradníkům budou rozděleny všechny výhry, které připadaly výhercům, kteří nesplnili podmínky pro předání výhry. 

 

11. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: 

11.1. Hlavní výhry: 20x 10 000Kč, 20x 5 000Kč, 20x roční kůra pro vaše klouby ( GS Condro Diamant nebo Cemio Kamzík a to dle zakoupeného balení v lékárně )

 Výhercům hlavních výher bude zaslán e-mail a budou kontaktováni telefonicky. 

Hlavní výhry v podobě 20x 10 000Kč a 20x 5 000Kč budou předány v hotovosti v termínu stanoveném - dohodnutém v emailové komunikaci. Hlavní výhry v podobě 20x Roční kůra  GS Condro nebo Cemi Kamzík budou zaslány výhercům poštou. 

Seznam výherců hlavních výher bude „vyvěšen“ na stránkách soutěže 1.10.2019 pod iniciály, unikátním kódem a místem bydliště pro zachování ochrany osobních údajů.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1. Osobní  údaje zadané soutěžícím  při registraci do soutěže na vstupním webovém formuláři www.gs-soutez.cz zpracovávají pořadatelé soutěže výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. 

12.2. Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4
Tel: +420 234 032 100, IČ: 06680437, Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23118 tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu tří let – účelem zpracování je informování soutěžících o produktech, službách a spotřebitelských akcích pořadatele a to jen v případě, že soutěžící udělí souhlas svým podpisem na obalové soutěžní kartičce, kterou zaslal do soutěže, nebo zaškrtnutím souhlasu v soutěžním formuláři na stránkách soutěže. Souhlas, který takto soutěžící uděluje pořadateli, je dobrovolný.

12.3. Pořadatelé soutěže jsou Správci osobních údajů, Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4 Tel: +420 234 032 100, IČ: 06680437, Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23118.

12.4. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním..

12.5. Soutěžící má právo Správce požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

12.6. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. 

12.7. Soutěžící má právo požadovat, aby Správce jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je Správce povinen této žádosti vyhovět. 

12.8. Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již Správce jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků.    Při omezení zpracování je Správce pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů. 

12.9. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů. 

12.10. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a Správce je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat. 

12.11. Výše uvedená práva a také stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u příslušného Správce prostřednictvím e-mailu: info@gs-soutez.cz  a stížnosti  kromě toho i  u Úřadu pro ochranu  osobních údajů viz www.uoou.cz  .

 

13. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

 

13.1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. 

13.2. Výhra není právně vymahatelná. Hodnota žádné z výher nepřesáhne 10 000Kč. 

13.3. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak. 

13.4.  Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá. 

13.5. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatelů ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatelů a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže. 

 Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd. 

13.6. Pořadatel soutěže je oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí příslušného pořadatele o námitce je konečné. 

13.7. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže  www.gs-soutez.cz.  Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail:  info@gs-soutez.cz

13.8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher. 

 

V Praze dne 17.6. 2019